Projekt #MigratED za okrepljeno strpnost

Parterske organizacije:
GVC, Platforma SLOGA, Mestna občina Bologna, CSAPSA2, Action Aid Hellas, 4Change, COFAC, KARPOS in Future Worlds Center

StampaGVC – Gruppo di Volontariato Civile v sodelovanju s Platformo SLOGA, Mestno občino Bologna (Italija) in drugimi evropskimi nevladnimi organizacijami izvaja projekt #MigratED v petih državah članicah Evropske unije. Z vključevanjem učiteljev, učencev, študentov in mladinskih delavcev, državljanov, prosilcev za azil ter beguncev v izobraževalne aktivnosti in spletno ozaveščevalno kampanjo si projekt prizadeva k spodbujanju kulturne raznolikosti, vključevanja ter krepitve strpnega in gostoljubnega okolja v Evropi.

Porast ekstremizmov v Evropi kaže na ogroženost demokracije in kulturne raznolikosti. Z namenom spodbujanja kulture dialoga in kulturne raznolikosti bo projekt #MigratED vključeval študente ter mladinske delavce, učitelje in trenerje, neformalne izobraževalce ter posameznike v petih evropskih državah: v Italiji, Grčiji, na Portugalskem, v Sloveniji in na Cipru. Projekt, ki ga v okviru programa Erasmus+ financira Izvajalska agencija Evropske unije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), predvideva možnost, da se dijaki in mladinski delavci iz ciljnih držav pridružijo programu digitalne tehnologije ter oblikovanja videa. Cilj je utreti pot in spodbujati retoriko spoštovanja človekovih pravic.

V okviru projekta bo v sodelovanju med begunci/priseljenci in mladimi pripravljena spletna ozaveščevalna kampanja (vključno s spletnim dokumentarnim filmom). Projekt bo podpiral tudi učitelje, trenerje, neformalne izobraževalce in mladinske delavce z orodji ter tehnikami za širjenje digitalnih znanj in spodbujanje vrednot aktivnega državljanstva ter demokracije med otroci in mladimi. Rezultati ankete o oceni potreb v Sloveniji na področju uporabe digitalnih orodij v izobraževanju o človekovih pravicah in migracijah, ki je bila izvedena letos, kažejo na nacionalno značilnost, da teme, ki jih razumemo v okviru globalnega učenja, večinoma »domujejo« v nevladnih organizacijah. Četudi anketiranci menijo, da je njihovo znanje o teh vprašanjih zadostno, prepoznajo potrebo po izboljšanju svojih zmogljivosti pri uporabi inovativnih metod in (digitalnih) orodij, npr. pri uporabi IKT ter medijski pismenosti. Na rezultatih ocene potreb bo temeljilo oblikovanje modula usposabljanja za multiplikatorje in oblikovanje nacionalnih usposabljanj za učitelje, neformalne izobraževalce ter mladinske delavce o migracijah, človekovih pravicah in digitalnih orodjih, ki bodo potekala v letu 2019. Aktivnosti izhajajo iz razumevanja, da imajo učitelji in trenerji temeljno vlogo pri spodbujanju vključujočih ter strpnih družb, zato si projekt #MigratED prizadeva okrepiti njihove kompetence.

Z vključevanjem vprašanj migracij in človekovih pravic v izobraževalne dejavnosti z uporabo digitalnih orodij ter z zagonom spletne ozaveščevalne kampanje bo projekt mladim pomagal razumeti osnovne vzroke, zaradi katerih begunci zapustijo svoje države, pomagal pa jim bo tudi prepoznavati sovražni govor in stereotipe ter jih bo spodbudil h krepitvi evropskih vrednot solidarnosti in kulturne raznolikosti. Ta izkušnja bo dosegla vrhunec s sodelovanjem na filmskem festivalu Terra di Tutti, letnem dogodku v organizaciji GVC v Italiji, ki od leta 2007 uporablja dokumentarne filme kot orodje za razpravo in ozaveščanje o človekovih pravicah ter družbenih vprašanjih.

V okviru projekta si bodo vsi partnerji – GVC, Platforma SLOGA, Mestna občina Bologna, CSAPSA2, Action Aid Hellas, 4Change, COFAC, KARPOS in Future Worlds Center – prizadevali za boj proti lažnim novicam o migracijah, napačni razlagi podatkov, za krepitev vključujočih razprav o migracijah ter begunstvu, ki temeljijo na dejstvih, in za interdisciplinarni pristop k migracijam, ki temelji na človekovih pravicah. Skladno z načelom »nič o nas brez nas« bodo mladi priseljenci in begunci pomembno sooblikovali projektne dejavnosti. S krepitvijo razumevanja medsebojne povezanosti razvoja, migracij in človekovih pravic bo projekt MigratED utiral pot k bolj vključujočim, strpnim ter gostoljubnim družbam.


eacea-logo_0 Print

Projekt v okviru programa Erasmus+ financira Izvajalska agencija Evropske unije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).